AVISO LEGAL

Comprometidos con el cumplimiento de la Legislación Española y Europea.
O presente aviso legal regula o uso do servicio do portal de Internet http://marinasbetanzos.gal/, que a Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo pon a disposición dos usuarios de Internet.

CONDICIÓNS XERAIS DO USO DO SITIO WEB MARINASBETANZOS.GAL.

O acceso, navegación e utilización da páxina web MARINASBETANZOS.GAL (en diante, o “Sitio web”) implica a aceptación expresa e sen reservas de todos os termos do presente Aviso Legal. O seu observancia e cumprimento será esixible respecto de calquera persoa que acceda, navegue ou utilice o Sitio web.

IDENTIFICACIÓN

Titular: ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARINAS-BETANZOS (en adiante MARINAS-BETANZOS)
Domicilio social: San Marcos, s/n (Antiga Cámara Agraria, 1º andar) Abegondo, A Coruña – España
C.I.F.: G70180807

OBXETO

O presente Aviso Legal regula o acceso, navegación e utilización do Sitio. Con todo, o acceso a determinados contidos e a utilización de determinados servizos pode atoparse sometido a determinadas condicións particulares, que serán en todo caso claramente mostradas e deberán ser aceptadas expresamente por parte dos Usuarios. Estas condicións particulares poderán substituír, completar ou, no seu caso, modificar as establecidas no presente Aviso Legal.

Para os efectos da interpretación do presente Aviso Legal, enténdese que unha persoa pasa a ser usuaria (en diante, “Usuario” ou “Usuarios”) no momento en que esta acepta o presente Aviso Legal.

ACCESO E REXISTRO

O acceso e uso do Sitio web non require rexistro. Con todo, o acceso e navegación polo Sitio web supoñen que o Usuario do mesmo acepta na súa totalidade e obrígase a cumprir por completo o presente Aviso Legal, así como as instrucións ou recomendacións que se lle indiquen en cada caso concreto a través do Sitio web. En todo caso, queda prohibido o acceso e navegación no Sitio web por parte dos menores de catorce anos. En todo caso, presumirase que o acceso realizado por un menor ao Sitio web realizouse con autorización previa e expresa dos seus pais, titores ou representantes legais.

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Esta páxina web e os contidos que alberga, tales como imaxes, software, produtos e servizos atópanse protexidos polas leis de propiedade intelectual. Non poderán ser obxecto de explotación, reprodución, distribución, modificación, comunicación pública, cesión ou transformación sen a autorización do seu titular. O nome comercial, os logos, as marcas e demais categorías de propiedade industrial que aparecen nesta páxina web son titularidade de MARIÑAS-BETANZOS e obxecto de protección polas leis autonómicas, estatais, europeas e internacionais relativas á propiedade industrial. O acceso a esta páxina web non outorga aos usuarios dereito, nin titularidade algunha sobre os dereitos de propiedade intelectual nin industrial dos contidos que alberga esta páxina web. MARIÑAS-BETANZOS se reserva a posibilidade de exercer as accións xudiciais que correspondan contra os usuarios que violen ou infrinxan os dereitos de propiedade intelectual e industrial.

LIGAZÓNS

No caso de que na páxina web dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios da internet, estes son a mero título informativo

MODIFICACIÓNS

MARIÑAS-BETANZOS resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas na páxina web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados na súa páxina web.

MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS E DURACIÓN

MARIÑAS-BETANZOS poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas. USO DO SERVIZO E RESPONSABILIDADES As condicións de acceso e uso da presente web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o Usuario para realizar un bo uso da web e dos servizos que se ofrecen. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros, prohibíndose expresamente: – Realizar actuacións que poidan producir na web ou a través da mesma e por calquera medio algún tipo de dano aos sistemas de teconsite. com ou a terceiros.– Realizar publicidad o información comercial directamente o de forma encubierta spaming (envío de correos masivos) o el envío de grandes mensajes con el fin de bloquear los servidores de la red (mail bombing).

MARIÑAS-BETANZOS non asumirá ningunha responsabilidade derivada do uso incorrecto, inapropiado ou ilícito da información aparecida no Sitio web

MARIÑAS-BETANZOS declina toda responsabilidade no caso de que o acceso ou as visitas á súa web vísense imposibilitadas ou dificultadas debido a unha interrupción ou defectuosa prestación da subministración eléctrica, telefónico ou doutros provedores de telecomunicacións alleos ao Sitio web, ou no caso de producirse conflitos sociais ou outros supostos de forza maior, ou calquera actuación dun terceiro, incluídos os requirimentos ou ordes administrativas ou xudiciais, sabotaxes ou saturacións, intencionadas ou non. Declínase igualmente toda responsabilidade derivada dos danos e prexuízos que puidese sufrir o visitante nos seus medios informáticos ou telemáticos como consecuencia da produción de calquera das circunstancias anteriormente expostas.


PROTECCIÓN DE DATOS E USO DE COOKIES

(Ver Política de privacidade)

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN COMPETENTE

Este Sitio web réxese pola lexislación vixente en España. Para toda controversia que puidese xurdir na interpretación e aplicación do presente Aviso Legal, e na medida do permitido pola lexislación vixente, tanto o Titular como os Usuarios, sométense expresamente á xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Betanzos (A Coruña), con renuncia ao seu foro propio se o houber.