POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. OBXETO.

O presente documento ten por obxecto establecer as Condicións Xerais de Uso do sitio web “www.marinasbetanzos.gal”, en adiante Sitio Web.

Esta Política de Privacidade aplícase a todas as páxinas web e dominios “marinasbetanzos.gal” propiedade de ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTEO RURAL MARIÑAS-BETANZOS (en adiante Mariñas-Betanzos).

ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS, comprometese ao cumplimento da suas obrigas de secreto dos datos de carácter personal e do seu deber de tratalos con confidencialidade, e asume, a estes efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evitar a sua alteración, pérda, tratamento o acceso non autorizado, dacordo co establecido na Ley Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e Garantía dos Dereitos Dixitais e demáis lexislación aplicable.

As presentes Condicións Xerais de Uso non exclúen a posibilidade de que determinados servizos do Sitio Web, polas súas características particulares, sexan sometidos, ademais das Condicións Xerais de Uso, ás súas propias condicións particulares (en adiante, as Condicións Particulares)

A utilización por parte da persoa usuaria de calquera dos servizos do Sitio Web supón e súa adhesión e aceptación expresa a todas as Condicións Xerais de Uso na versión publicada na presente páxina web no momento no que a persoa usuaria acceda ao Sitio Web, así como ás Condicións Particulares que, no seu caso, sexan de aplicación.

2. TITULARIDADE DO SITIO WEB.

Este Sitio Web é titularidade da ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS, con domicilio en San Marcos, s/n (Antiga Cámara Agraria, 1º andar) Abegondo, A Coruña e CIF: G-70.180.807, inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións conforme á Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, inscrita co número 12746.

3. PROTECCIÓN DE DATOS.

Ao acceder e utilizar o Sitio Web de MARIÑAS-BETANZOS estará aceptando e consentindo de forma expresa o tratamento dos seus datos con respecto a esta política, aínda que o fai de forma revogable e sen efectos retroactivos. O seu acceso a este Sitio Web está, por conseguinte, subordinado a esta política, así como a toda a lexislación aplicable á que se fai referencia neste apartado, así como no Aviso Legal.

Con carácter xeral, queda absolutamente prohibido facilitar datos persoais dos menores de 16 anos sen o consentimento das persoas que exerzan a patria potestade ou titores legais.

A persoa usuaria declara e garante ser maior de idade, que os datos persoais facilitados a través dos diferentes formularios de contacto e subscrición son veraces e correspóndense coa súa situación real, que está posta ao día, é exacta e quedando obrigado a comunicar calquera modificación destes.

No caso de que a persoa usuaria facilite datos dunha terceira persoa, por exemplo, para informar a un coñecido da publicación dun anuncio, para recomendarlle o sitio Web ou un artigo publicado no mesmo, infórmaselle que será responsable de ter obtido o consentimento da persoa e dos datos desta que facilite a MARIÑAS-BETANZOS.

INFORMACIÓN DO TRATAMENTO

Segundo o disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos da UE (GDPR), do 27 de abril de 2016, o usuario debe recibir información puntual e concreta do responsable do tratamento e os usos e fins deste.
Para elo, indícase a seguinte información:

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Identidade: ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTEO RURAL MARINAS-BETANZOSCIF: G-70180807.
Dirección: San Marcos, s/n (Antiga Cámara Agraria, 1º andar) Abegondo, A Coruña.
Teléfono de contacto: 981669541.
Email de contacto: info@marinasbetanzos.gal

FINALIDADE

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?
De conformidade co disposto na normativa vixente, Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (en adiante, “RGPD”) MARIÑAS-BETANZOS infórmalle que os datos persoais que Vde. nos facilita, así como aqueles outros que nos facilite durante a relación negocial/contractual, serán tratados coa finalidade de (i) realizar unha correcta xestión da relación, así como a xestión administrativa, económica e comercial, (ii) atender as súas consultas e solicitudes, (iii) realizar un control de calidade sobre os nosos produtos e servizos, (iv) remitirlle comunicacións para informalo sobre os nosos servizos e produtos.

Con carácter xeral non se utilizarán os datos recibidos para ningunha finalidade que non sexa atender a súa solicitude, prestarlle unha atención personalizada ou enviarlle información, no caso de aceptación expresa, sobre produtos ou servizos de MARIÑAS-BETANZOS.

Como recollemos os seus datos?
Sempre recollemos os seus datos mediante o seu consentimento expreso e pode ser a través de diferentes modos, como:

-Cando vostede contacta directamente con MARIÑAS-BETANZOS, por exemplo, a través da web ou a través das diferentes liñas de atención telefónica a clientes, co motivo de solicitar información sobre os nosos produtos e servizos.
-Cando vostede pide información sobre os nosos servizos.
-Cando vostede participa nalgunha campaña promocional.


Nos diferentes formularios que hai na nosa web, poden existir finalidades diferentes que procedemos a desenvolver a continuación:
Contacto: el tratamiento de los datos se realizarán con la finalidad de responder sus consultas.

Vostede poderá retirar o seu consentimento en calquera, se ben incluso se retira o seu consentimento é posible que aínda teñamos o dereito ou obrigación baixo a lexislación aplicable de recadar, usar, transferir ou comunicar a súa información persoal. Ademais, informámoslle que é posible que debamos conservar certa información para fins de mantemento de rexistros e/ou para completar calquera transacción que tivera iniciado antes de solicitar un cambio ou eliminación.

Informámoslle que os consentimentos por vostede outorgados teñen carácter completamente revogable. Dita revogación a pode realizar en calquera momento, ben mediante o envío dun correo electrónico ou correo postal ás direccións indicadas no punto “responsable do tratamento”, ou revogándoo de forma directa nas diferentes comunicación que lle remitamos. Igualmente, informámoslle que dita revogación non ten efectos retroactivos producindo efectos desde o momento da solicitude desta.

Carácter obrigatorio da información facilitada pola persoa usuaria
Os usuarios, mediante a marcación das casillas correspondentes e entrada de datos nos formularios, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para a atender a súa petición, por parte de MARIÑAS-BETANZOS. En caso de que non sexan facilitados os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

CONSERVACIÓN

Canto tempo conservaremos os seus datos?
Informámoslle que conservaremos a súa información persoal polo período necesario para cumprir cos propósitos descritos nesta política de privacidade, a menos que legalmente se permita ou requira un período de retención máis longo.

Os datos persoais proporcionados durante a relación negocial conservaranse durante os tres anos seguintes á data na que obtivemos por última vez a súa autorización, mentres se manteña a mesma, mentres non se opoña ao tratamento ou non solicite a súa supresión.

Os datos persoais proporcionados durante a relación contractual conservaranse durante 5 anos para poder atender a posibles consultas ou reclamación posteriores, mentres non se opoña ao tratamento destes, mentres se manteña a relación contractual e os prazos establecidos pola lexislación vinculante en materia de impostos.

LEXITIMACIÓN

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
O tratamento dos seus datos respecto ás finalidades anteriormente descritas está permitido por RGPD de conformidade coas seguintes bases xurídicas:

A base legal para atender a relación negocial é a lexitimación polo consentimento expreso do Usuario; vostede  autorizou, a través dun formulario automatizado e/ou papel, o seu consentimento expreso para o tratamento dos seus datos con determinadas finalidades. Vostede pode revogar o consentimento prestado en todo momento.

A base legal para atender a relación contractual á a lexitimación por execución dun contrato subscrito con vostede.

O tratamento posterior con fines comerciais encóntrase amparado no consentimento expreso que lle solicitamos.

DESTINATARIOS

A que destinatarios se cederán datos?
O datos recollidos a través da web non serán cedidos a terceiros, excepto se fora necesario para poder atender correctamente a súa solicitude.

No caso de relacións contractuais, os seus datos serán comunicados para dar cumprimento ás obrigacións correspondentes, tales como:
-Entidades Bancarias para xestionar as domiciliacións, cobros e pagos.
-Administración e organismos en cumprimento das obrigacións legais correspondentes.
-Xestoría contable/fiscal, como Encargado do tratamento para a xestión dos trámites en relación coas obrigacións correspondentes ante a Administración Pública.
-Corpos de seguridade en cumprimento da Lei Orgánica 1/1992, de 21 de febreiro sobre Protección da Seguridade.

DEREITOS

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?
-As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
-En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
-En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. MARIÑAS-BETANZOS deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
-Dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (Axencia Española de Protección de Datos) se considera que o tratamento non se axusta ao RGPD, cuxa información encóntrase neste link: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php.
-Dereito á portabilidade dos seus datos persoais (cando foran recollidos por medios automatizados).
-A solicitude debe remitirse por escrito a MARIÑAS-BETANZOS, por email á dirección INFO@MARINASBETANZOS.GAL

Para exercer os dereitos, debe verificar a súa identidade mediante o envío do seu DNI ou outro documento acreditativo legal como el pasaporte.

SEGURIDADE

MARIÑAS-BETANZOS comprométese ao cumprimento da súa obrigación de secreto, deber de gardalos e adoptar as medidas de índole técnico e organizativo necesarias que garantan a seguridade dos datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Aínda que nas transmisións de datos a través de internet ou desde unha web non é posible garantir unha protección absoluta contra intrusións, tanto nós como os nosos subcontratistas e socios de negocio dedicamos os máximos esforzos para manter as medidas de protección física, electrónica e procedimental coas cales garantir a protección dos seus datos de acordo coas esixencias legais aplicables nesta materia. Entre as medidas que utilizamos inclúense as seguintes:

-Limitar o acceso aos seus datos unicamente a aquelas persoas que deban coñecelos en atención ás tarefas que realizan;
-Como regra xeral transferir en formato cifrado os datos recollidos;
-Almacenar os datos máis sensibles (como os de tarxeta de crédito) só en formato cifrado;
-Instalar sistemas de protección perimetral das infraestruturas informáticas (“firewalls”) para impedir accesos non autorizados, por exemplo “hackers”
-Monitorizar habitualmente os accesos aos sistemas informáticos para detectar e deter calquera uso indebido dos datos de carácter persoal.

Naqueles casos no que lle facilitaramos (ou vostede elixira) un contrasinal que lle permita acceder a determinadas partes das nosas webs ou de calquera outro portal, aplicación ou servizo baixo o noso control, é vostede responsable de mantela en secreto e de cumprir todos os demais procedementos de seguridade que lle notifiquemos. Non poderá compartir o seu contrasinal con ninguén.

4. Condicións de acceso e utilización do sitio web.
4.1. Usuarios.

O acceso e/ou uso ao sitio Web de MARIÑAS-BETANZOS atribúe a condición de “Usuario”, que acepta, desde dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflexadas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Particulares que no seu caso resulten de obrigado cumprimento cando se adquira o produto ou servizo solicitado.

4.2. Necesidade de Rexistro.

Con carácter xeral para o acceso aos contidos e servizos do Sitio Web non será necesario o Rexistro do Usuario. Non obstante, a utilización de determinados contidos e servizos poderá estar condicionada ao rexistro previo do Usuario. Este rexistro efectuarase na forma expresamente sinalada no propio servizo ou nas Condicións Particulares que lle sexan de aplicación.

Cando sexa necesario que o Usuario se rexistre ou aporte datos persoais para poder acceder a algún dos servizos específicos, a recollida, o tratamento e, no seu caso, a cesión ou o acceso dos datos persoais dos Usuarios será de aplicación o disposto no punto “Información do Tratamento”.

4.3. Acceso ao Sitio Web.

O simple acceso ao Sitio Web é gratuíto salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións subministrada polo provedor de acceso contratado polo Usuario.

4.4.  Obrigacións do Usuario.

O Usuario recoñece e acepta que o uso dos contidos e/ou servizos ofrecidos por MARIÑAS-BETANZOS será baixo o seu exclusivo risco e/ou responsabilidade.

Con carácter xeral o Usuario obrígase ao cumprimento das presentes Condicións Xerais de Uso, e no seu caso ás Condicións Particulares que foran de aplicación, así como cumprir as especiais advertencias ou instrucións de uso contidas nas mesmas ou no Sitio Web e obrar sempre conforme á lei, ás boas costumes e ás esixencias da boa fe, empregando a dilixencia adecuada á natureza do servicio do que desfruta, absténdose de utilizar o Sitio Web de calquera forma que poda impedir, danar ou deteriorar o normal funcionamento do mesmo, os bens ou dereitos de MARIÑAS-BETANZOS, os seus provedores, o resto de Usuarios ou en xeral de calquera terceiro.

Para acceder á información contida no sitio Web e facer uso dos produtos e/ou servizos ofrecidos, os menores de idade deben obter previamente permiso dos seus pais, titores ou representantes legais, os cales serán considerados como responsables dos actos que leven a cabo os menores ao seu cargo, conforme á normativa vixente.

Concretamente, e sen que iso implique restrición algunha á obrigación asumida polo Usuario con carácter xeral de conformidade co apartado anterior, o Usuario obrígase, na utilización do Sitio Web, así como na prestación dos servizos a:

-No caso de rexistrarse, o Usuario obrígase a proporcionar con veracidade os datos proporcionados e a mantelos actualizados.
-Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o Sitio Web, calquera información ou material que fora difamatorio, inxurioso, obsceno, ameazador, xenófobo, incite á violencia á discriminación por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou que de calquera forma atente contra a moral, a orde pública, os dereitos fundamentais, as liberdades públicas, a honra, a intimidade ou a imaxe de terceiros e en xeral a normativa vixente.
-Non introducir, almacenar ou difundir mediante o Sitio Web ningún programa de ordenador, datos, virus, código, equipo de hardware ou de telecomunicacións ou calquera outro instrumento ou dispositivo electrónico ou físico que sexa susceptible de causar danos no Sitio Web, en calquera dos servizos, ou en calquera dos equipos, sistemas ou redes de MARIÑAS-BETANZOS, de calquera Usuario, dos provedores de MARIÑAS-BETANZOS ou en xeral de calquera terceiro, ou que de calquera outra forma sexa capaz de causarlles calquera tipo de alteración ou impedir o normal funcionamento dos mesmos.
-Non realizar actividades publicitarias, promocionais ou de explotación comercial a través do Sitio Web, non utilizando os contidos e en particular a información obtida a través do sitio Web para remitir publicidade, enviar mensaxes con fins de venta directa ou con calquera outro fin comercial, nin para recoller ou almacenar datos persoais de terceiros.
-Non difundir, transmitir ou poñer a disposición de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que constitúa publicidade ilícita ou desleal.
-Non transmitir publicidade non solicitada ou autorizada, material publicitario, “correo lixo”, “cartas en cadea”, “estruturas piramidais”, ou calquera outra forma de solicitación, excepto en aquelas áreas (tales como espazos comerciais) que foran exclusivamente concibidas para elo.
-Non introducir ou difundir calquera información e contidos falsos, ambiguos ou inexactos de forma que induza a erro aos receptores da información.
-Non utilizar identidades falsas, nin suplantar a identidade doutros na utilización do Sitio Web ou na utilización de calquera dos servizos do Sitio Web, incluíndo a utilización no seu caso de contrasinais ou claves de acceso de terceiros ou de calquera outra forma.
-No destruír, alterar, utilizar para o seu uso, inutilizar ou danar os datos, informacións, programas ou documentos electrónicos de MARIÑAS-BETANZOS, os seus provedores ou terceiros.
-Non introducir, almacenar ou difundir mediante o Sitio Web calquera contido que infrinxa dereitos de propiedade intelectual, industrial ou segredos empresariais de terceiros, nin en xeral ningún contido do cal non ostentara, de conformidade con la lei, o dereito a poñelo a disposición de terceiros.
-Non difundir, transmitir ou poñer a disposición de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que supoña unha violación do segredo das comunicacións e a lexislación de datos de carácter persoal.

MARIÑAS-BETANZOS resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e aportacións que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultaran adecuados para a súa publicación.

En calquera caso, MARIÑAS-BETANZOS non será responsable das opinións vertidas polos Usuarios a través de aplicacións de comunicación ou outras ferramentas de participación.

5. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL. PROHIBICIÓN DE HIPERENLACES.

Todos os dereitos de propiedade intelectual do dominio do Sitio Web e os sitios Web así como dos seus contidos (datos, textos, informacións, logos, imaxes, sons, vídeos, deseños, iconas, botóns, software, nomes comerciais, debuxos, gráficos, vínculos) pertencen ben a MARIÑAS-BETANZOS, ben a terceiro titulares que lle cederon os seus dereitos, polo que ningún Usuario está autorizado a facer uso deles, nin imprimilos nin almacenalos baixo ningún soporte físico en ningún caso que non sexa o da súa utilización persoal e privada. Queda, pois, prohibida a  modificación, descompilación ou a utilización comercial de calquera parte desta.

Tan só se autoriza a utilización do Sitio Web con fins informativos e de servizo, sempre que se cite ou se faga referencia á fonte, sendo o Usuario, o único responsable do mal uso destes.

Os datos, textos, informacións, gráficos ou vínculos publicados no sitio Web son recompilados con efectos meramente informativos para todas aquelas persoas interesadas nos mesmos sen que, o seu acceso, xere relación comercial, contractual ou profesional entre os Usuarios de MARIÑAS-BETANZOS.

En ningún caso entenderase que se concede licencia algunha ou se efectúa renuncia, transmisión, cesión total ou parcial de ditos dereitos nin se confire ningún dereito nin expectativa dereito, e en especial, de alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública sobre ditos contidos sen a previa autorización expresa de MARIÑAS-BETANZOS ou dos terceiros titulares correspondentes. Non se poderá establecer ningún vínculo ao sitio Web desde calquera outra web sen o previo e expreso consentimento de MARIÑAS-BETANZOS e/ou dos terceiros afectados.

Estas conductas poderán dar lugar ao exercicio de cantas accións xudiciais ou extraxudiciais lle puideran corresponder a MARIÑAS-BETANZOS no exercicio dos seus dereitos e/ou os terceiros afectados.

6. MARCAS COMERCIAIS E REXISTRAIS.

GDR MARIÑAS-BETANZOS e todas as denominacións que inclúan o termo MARIÑAS-BETANZOS son marcas rexistradas, e está prohibida a súa reprodución, imitación, utilización ou inserción destas marcas sen a nosa debida autorización.

O Sitio Web pon a disposición do Usuario dispositivos técnicos de enlace e ferramentas de busca que permiten ao Usuario o acceso a websites titularidade doutras entidades (enlaces).

O Usuario recoñece e acepta que a utilización dos servizos e contidos das websites enlazadas será baixo o seu exclusivo risco e responsabilidade e exonera a MARIÑAS-BETANZOS de calquera responsabilidade sobre dispoñibilidade técnica das websites enlazadas, a calidade, fiabilidade exactitude e/ou veracidade dos servizos, informacións, elementos e/ou contidos aos que o Usuario poda acceder nas mesmas e nos directorios de busca incluídos no Sitio Web. MARIÑAS-BETANZOS non será responsable indirecta nin subsidiariamente dos danos de calquera natureza derivados de:

a) o funcionamento, indispoñibilidade, inaccesibilidade e a ausencia de continuidade das websites enlazadas e/ou os directorios de busca dispoñibles;
b) a falta de mantemento e actualización dos contidos e servizos contidos nas webs sites enlazadas;
c) a falta de calidade, inexactitude, ilicitude, inutilidade dos contidos e servizos das webs sites enlazadas.

A exoneración de responsabilidade sinalada nos parágrafos anteriores será de aplicación no caso de que MARIÑAS-BETANZOS, non teña coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que remite é ilícita ou de que lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización ou, se a tivese, actúe con dilixencia para retirar os datos e contidos ou facer imposible o acceso a eles.

7. LINKS.

Neste Sitio Web encontrará enlaces ou hipervínculos a outros sitios web. Queremos chamar a súa atención sobre o feito de que MARIÑAS-BETANZOS non ten ningunha influencia nin control sobre os contidos e deseño destes e, polo tanto, non se fai responsable da actualización e/ou calidade da información proporcionada nos mesmos. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

8. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE.
8.1. Dispoñibilidade e Continuidade do Sitio Web.

MARIÑAS-BETANZOS  non garante o correcto funcionamento respecto á dispoñibilidade e continuidade do noso sitio Web. En consecuencia, MARIÑAS-BETANZOS queda eximida de calquera responsabilidade derivada do incorrecto funcionamento ou interrupcións do nosos sitios Web.

O Usuario ten prohibido calquera tipo de acción sobre o nosos sitio Web que orixine unha excesiva sobrecarga de funcionamento aos nosos sistemas informáticos, así como a introdución de virus, ou instalación de robots, o software que altere o normal funcionamento dos nosos sitios Web.

MARIÑAS-BETANZOS non se fai responsable, cos límites establecidos na lexislación vixente, dos danos e prexuízos de calquera natureza que se puideran ocasionar como consecuencia da indispoñibilidade, erros de acceso e falta de continuidade do Sitio Web.

8.2. Contidos e Servizos de MARIÑAS-BETANZOS.

MARIÑAS-BETANZOS responderá única e exclusivamente dos servizos que preste por si mesma e dos contidos directamente orixinados por MARIÑAS-BETANZOS. Dita responsabilidade quedará excluída nos casos en que concorran causas de forza maior ou nos supostos en que a configuración dos equipos do Usuario non sexa a adecuada para permitir o correcto uso dos servizos de Internet prestados por MARIÑAS-BETANZOS. En calquera caso, a eventual responsabilidade de MARIÑAS-BETANZOS fronte ao Usuario por todos os conceptos quedará limitada como máximo ao importe das cantidades percibidas directamente do Usuario por MARIÑAS-BETANZOS, con exclusión en todo caso de responsabilidade por danos indirectos ou por lucro cesante.

8.3. Contidos e Servizos de terceiros.

MARIÑAS-BETANZOS non controla previamente, aproba nin fai propios os contidos, servizos, opinións, comunicacións datos, arquivos, produtos e calquera clase de información de terceiros, persoas xurídicas ou físicas, recollidos no Sitio Web. De igual forma, non garante a licitude, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude, exhaustividade  e actualidade dos contidos, informacións e Servizos de terceiros no Sitio Web.

MARIÑAS-BETANZOS non controla con carácter previo e non garante a ausencia de virus e outros elementos nos contidos e servizos prestados por terceiros a través do Sitio Web que podan introducir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios.

MARIÑAS-BETANZOS non será responsable, nin indirecta nin subsidiariamente, dos danos e prexuízos de calquera natureza derivados da utilización e contratación dos contidos e dos servizos de terceiros no Sitio Web, así como da falta de licitude, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude, exhaustividade e actualidade destes. Con carácter enunciativo, e en ningún caso limitativo, non será responsable polos danos e prexuízos de calquera natureza derivados de:

a) a infracción dos dereitos propiedade intelectual e industrial e o cumprimento defectuoso ou incumprimento dos compromisos contractuais adquiridos por terceiros;
b) a realización de actos de competencia desleal e publicidade ilícita;
c) a inadecuación e defraudación das expectativas dos servizos e contidos dos terceiros;
d) os vicios e defectos de toda clase dos servizos e contidos de terceiros prestados a través do Sitio Web.

A exoneración de responsabilidade sinalada nos parágrafos anteriores será de aplicación no caso de que MARIÑAS-BETANZOS non teña coñecemento efectivo de que a actividade ou a información almacenada é ilícita ou de que lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización, ou se a tivesen actúen con dilixencia para retirar os datos e contidos ou facer imposible o acceso a eles.

8.4. Conducta dos Usuarios.

MARIÑAS-BETANZOS non garante que os Usuarios do Sitio Web utilicen os contidos e/ou servizos deste de conformidade coa le, a moral, a orde pública, nin as presentes Condicións Xerais de Uso e, no seu caso, as Condicións Particulares que resulten de aplicación. Do mesmo xeito, non garante a veracidade e exactitude, exhaustividade e/ou autenticidade dos datos proporcionados polos Usuarios.

MARIÑAS-BETANZOS non será responsable, indirecta nin subsidiariamente, dos danos e prexuízos de calquera natureza derivados da utilización dos servizos e contidos do Sitio Web por parte dos Usuarios ou que podan derivarse da falta de veracidade, exactitude e/ou autenticidade dos datos ou informacións proporcionadas polos Usuarios, ou da suplantación da identidade dun terceiro efectuada por un Usuario en calquera clase de actuación a través do Sitio Web. A título enunciativo, pero non limitativo, MARIÑAS-BETANZOS non será responsable indirecta ou subsidiariamente de:


a) os contidos, informacións, opinións e manifestacións de calquera Usuario ou de terceiras persoas ou entidades que se comuniquen ou exhiban a través do Portal;
b) os danos e prexuízos causados a terceiros derivados da utilización por parte do Usuario dos servizos e contidos do Sitio Web;
c) os danos e prexuízos causados pola falta de veracidade, exactitude ou incorrección da identidade dos usuarios e de toda información que estes proporcionen ou fagan accesible a outros usuarios;
d) dos danos e prexuízos derivados de infraccións de calquera Usuario que afecten aos dereitos doutro Usuario, ou de terceiros, incluíndo os dereitos de copyright, marca, patentes, información confidencial e calquera outro dereito de propiedade intelectual e industrial

O Usuario recoñece que entendeu toda a información respecto ás condiciones de uso dos nosos sitios Web, e recoñece que son suficientes para a exclusión do erro nas mesmas, e, polo tanto, as acepta íntegra e expresamente.

9. CONTRATACIÓN CON TERCEIROS A TRAVÉS DO SITIO WEB.

O Usuario recoñece e acepta que calquera relación contractual ou extra contractual que, no seu caso, formalice cos anunciantes ou terceiras persoas contactadas a través do Sitio Web, así como a súa participación en concursos, promocións, compravenda de bens ou servizos, enténdense realizados única e exclusivamente entre o Usuario e o anunciante e/ou terceira persoa. En consecuencia, o Usuario acepta que MARIÑAS-BETANZOS, non ten ningún tipo de responsabilidade sobre os danos ou prexuízos de calquera natureza ocasionados con motivo das súas negociacións, conversas e/ou relacións contractuais ou extra contractuais cos anunciantes ou terceiras persoas físicas ou xurídicas contactadas a través do Sitio Web.

10. DEREITO DE EXCLUSIÓN.

Sen prexuízo da responsabilidade por danos e prexuízos que se puidera derivar, MARIÑAS-BETANZOS resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao seu Sitio Web e/ou aos servicios e/ou produtos ofrecidos sen necesidade de aviso previo, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso e/ou as Condicións Particulares que, no seu caso, resulten de aplicación.

11. DURACIÓN E TERMINACIÓN.

A prestación dos servizos e/ou contidos do Sitio Web ten unha duración indefinida. Sen prexuízo do anterior, MARIÑAS-BETANZOS está facultada para dar por terminada, suspender ou interromper unilateralmente, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, a prestación do servizo e do Sitio Web e/ou de calquera dos servizos, sen prexuízo do que se dispuxera ao respecto nas correspondentes Condicións Particulares.

12. COMUNICACIÓNS.

Aos efectos das presentes Condicións Xerais de Uso, e para calquera comunicación que sexa precisa entre MARIÑAS-BETANZOS e o Usuario, este deberá dirixirse  a través da conta de correo electrónico INFO@MARINASBETANZOS.GAL. O Usuario acepta expresamente para todas as comunicacións relacionadas coa utilización do Sitio Web, a utilización do correo electrónico e dos datos persoais e de contacto que nos aporte como procedemento válido para a remisión de ditas comunicacións.

13. BOLETÍNS.

Na nosa páxina web pode existir a posibilidade de subscribirse a boletíns. Os datos subministrados durante a subscrición aos boletíns utilízanse exclusivamente para o envío de estes, a non ser que vostede declare a súa conformidade cun uso máis amplo dos mesmos. Pode vostede cancelar a súa subscrición en todo momento facendo uso da vía de cancelación prevista nos boletíns.

14. SOCIAL PLUGINS.

No caso de que MARIÑAS-BETANZOS utilice os denominados Social Plugins de redes sociais tales como Facebook, Twitter,Youtube e Google+, informámoslle:

Os Social Plugins da nosa páxina web atópanse desactivados por defecto, é dicir, non se activan nin envían datos ás nosas  redes sociais sen que o usuario da web os active. Polo tanto, para poder utilizar os Social Plugins ten que activalos pulsando neles. A finalidade e obxecto da recollida de datos das redes sociais, os seus dereitos e opcións dispoñibles para a protección dos seus datos persoais, descríbense nos avisos de protección de datos de cada unha destas redes sociais.

15. AVISO LEGAL DE GOOGLE ANALYTICS.

Esta páxina web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., unha compañía delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View -California-, CA 94043, Estados Unidos -Google-. Google Analytics utiliza cookies, que son arquivos de texto situados no seu ordenador, para axudar ao website a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie sobre o seu uso do website -incluíndo a súa dirección IP- será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por conta nosa co propósito de seguir a pista do seu uso do website, recompilando informes da actividade do website e prestando outros servizos relacionados coa actividade do website e o uso de Internet. Google poderá transmitir dita información a terceiros cando así llo requira a lexislación, ou cando ditos terceiros procesen a información por conta de Google. Google non asociará a súa dirección IP con ningún outro dato do que dispoña Google. Esta web pode facer uso de tracking tags en determinadas páxinas para medición e optimización de campañas de marketing de resultados, non almacenándose en ningún caso información persoal do usuario. Pode Vostede rexeitar o tratamento dos datos ou a información rexeitando o uso de cookies mediante a selección da configuración apropiada do seu navegador, sen embargo, debe Vostede saber que se o fai pode ser que non poda usar a plena funcionabilidade deste website. Ao utilizar este website Vostede consinte o tratamento de información sobre Vostede por Google na forma e para os fins arriba indicados.

16. AVISO LEGAL COOKIES.

Unha cookie é un pequeno ficheiro de texto que se almacena no seu navegador cando visita case calquera páxina web. A súa utilidade é que a web sexa capaz de recordar a súa visita cando volva navegar por esa páxina. As cookies adoitan almacenar información de carácter técnico, preferencias persoais, personalización de contidos, estatísticas de uso, enlaces a redes sociais, acceso a contas de usuario, etc. O obxectivo da cookie é adaptar o contido da web ao seu perfil e necesidades, sen cookies os servizos ofrecidos por calquera páxina veríanse reducidos notablemente. Se desexa consultar máis información sobre que son as cookies, que almacenan, como eliminalas, desactivalas, etc., lle rogamos diríxase ao enlace da web onde se informa das mesmas.

MARIÑAS-BETANZOS utiliza cookies para poder coñecer as preferencias dos usuarios e así optimizar a presentación das páxinas do sitio Web. As cookies son pequenos arquivos que se almacenan temporalmente no disco duro, facilitando información sobre a navegación e axudando a que o Usuario alcance un alto grado de satisfacción. Igualmente, axúdannos a identificar as seccións máis visitadas do sitio Web en Internet, deste modo podemos adaptar os contidos do sitio Web de maneira precisa ás necesidades do Usuario. As cookies tamén permítennos saber se o noso sitio Web xa foi visitado polo Usuario, a información que sobre vostede xera a cookie, só se almacena se vostede o permite (por exemplo, para simplificar o acceso a un sitio protexido mediante o uso de usuario e contrasinal, de tal forma que vostede non deba introducir o usuario e contrasinal cada vez que queira entrar).

As cookies asócianse unicamente co seu Usuario anónimo, non permitindo acceder a datos de carácter persoal, nin en xeral, a datos do disco duro. A súa aceptación non é necesaria para visitar ou usar o sitio Web.

Hoxe en día todos os navegadores permiten evitar o almacenamento de cookies no seu disco duro mediante a opción de “non aceptar cookies”. Tamén pode eliminar as cookies almacenadas no seu ordenador en calquera momento. O feito de non aceptar cookies pode afectar a navegación polo noso sitio Web.

17. TERMOS DE SERVIZO.

Toda a información que figura no Sitio Web ofrécese a modo de información orientativa, o máis precisa e actual posible. Aínda considerando en principio o contido publicado como correcto, este podería conter erros, imprecisións, ou simplemente terse modificado ou suprimido, polo que suxerimos repita a súa visita ao Sitio Web transcorridos uns días e contacte con MARIÑAS-BETANZOS.

18. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISPRUDENCIA.

MARINAS-BETANZOS hará uso de las acciones civiles o penitenciarias que por ley corresponda, ante cualquier utilización indebida de su dominio de los sitios web. La relación entre MARINAS-BETANZOS y el Usuario se regirá por la normativa española vigente y se somete a los juzgados y tribunales españoles competentes para conocer de cualquier conflicto relacionado con la misma. MARINAS-BETANZOS declina expresamente someterse a la Juntas Arbitrales, así como la cualquier otro procedimiento arbitrales.